Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Τα στελέχη της ΣΥΝΕΣΙΣ έχοντας μια εικοσαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο, προσφέρουν εξειδικευμένες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών και μεγέθους!
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Ε1, Ε2
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων Ε9
– Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων λήψης επιδομάτων (παιδιών, στέγασης, θέρμανσης κτλ)
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– Συστάσεις και μεταβολές εταιρειών κάθε μορφής (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κτλ) 
– Τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων όλων των κατηγοριών
– Επίβλεψη και οργάνωση του λογιστηρίου (μηχανοργάνωση και ορθή λειτουργία)
– Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση ταμειακών ροών κτλ)
 
Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φπα και παρακρατούμενων φόρων
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων εισοδήματος (εντυπο Ν, Ε2 κτλ)
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων Ε9
– Διεκπεραιώσεις φορολογικών και λοιπών υποθέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες
 
Γ) ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– Πλήρης διαχείριση μισθοδοσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις κτλ)
– Υπολογισμός μισθοδοσίας βάσει της εκάστοτε εργατικής νομοθεσίας
– Υποβολή ΑΠΔ
 
Δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος)
– Φορολογικός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
– Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου (business plan)